Cilt 23 Sayı 2 (Nisan 2019)

İçindekiler                                                                                                  

Derginin Tam Metni

Makaleler

ÖZEL HUKUK

Yeni Medyada Nefret Söylemi ve Nefret Söyleminden
Doğan Hukukî Sorumluluk

Sibel Serpil Aydos/Oğuz Sadık Aydos

Avrupa Birliği Adalet Divanının C-463/09 Sayılı Kararı İle
Alt İşveren İlişkisi- İşyerinin Bir Bölümünün Devri Tartışması

Mehtap Yücel Bodur

Yargı Kararlarına Göre 5510 Sayılı Kanunun 56/Son
Maddesi Uyarınca Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşayanın
Ölüm Aylığının Kesilmesi

Barış Duman

Türk ve ABD Hukukunda Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden
Doğan Hukuki Sorumlulukta Zararın Doğduğu An

Nevin Meral

KAMU HUKUKU

AB’nin Temel Dayanaklarının Parçası Olarak Azınlıkların Korunması
A.Füsun Arsava

Malvarlığı Üzerinde Mülkiyet, Buna Bağlı
Yükümlülükler ve Ceza Hukuku Sorumluluğu

İzzet ÖZGENÇ

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 121. Maddesinin
Doğu Akdeniz’de Etkisi: Meis, Karaada ve Fener Adası’nın
Statüsüne İlişkin Bir Değerlendirme

Uğur Bayıllıoğlu

İdari Teşkilatta Yapılan Yeni Düzenlemelere Göre Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda Görev ve Yetkiler
N. Münci ÇAKMAK

Mücbir Sebebin İdari Dava Açma Süresine Etkisi
F.Ebru GÜNDÜZ

“Usul Ekonomisi İlkesi” Çerçevesinde Türk İdari Yargılama
Usulünde Sözlülük İlkesine İlişkin Bazı Değerlendirmeler

Dilşat YILMAZ